Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | PROCES REKRUTACJI | Rekrutacja uzupełniająca | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Informacja | Plan zajęć | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018 | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | Rekrutacja uzupełniajaca | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

  Realizacja projektu

  Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020

   

  Krzęcin, 09.09.2019r.

   

  Porządek spotkania informacyjnego Nr 1/2019/2020  z Kadrą Pedagogiczną dotyczącego realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

   

  1. Sporządzenie listy obecności.

  2. Wybór protokolanta.

  3. Zapoznanie z postanowieniami ogólnymi Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa
  w Projekcie "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  4. Przedstawienie form oferowanego wsparcia w IV semestrze trwania projektu:

  a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

  b) kółka zainteresowań;

  d) termin zajęć: poniedziałek-piątek 7,8,9 godzina lekcyjna (do ustalenia).

  5. Kryteria uczestnictwa.

  6. Zasady rekrutacji.

  7. Zasady uczestnictwa w Projekcie - Prawa i obowiązki uczestników.

  8. Zasady monitoringu.

  9. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

  10. Regulamin posiłków.

  11. Regulamin odwozów.

  12.  Określenie warunków pracy nauczycieli biorących udział w projekcie i przekazanie wymogów formalnych związanych z realizacją zajęć – przedstawienie zakresu obowiązków.

  13. Zbiór podpisów nauczycieli deklarujących realizację proponowanych zajęć.

  14. Sporządzenie listy z danymi osobowymi niezbędnymi do przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji.

  15. Informacja dotycząca możliwości zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych
   do realizacji określonych zajęć odbywających się w ramach projektu.

  16. Dyskusja tematyczna.

  17. Podpisanie i złożenie protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną.

   

  Protokół spotkania informacyjnego z Kadrą Pedagogiczną
  Nr 1/2019/2020 dotyczącego realizacji projektu

  "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

   

  DATA: 09.09.2019r.

  PROWADZĄCY: mgr Natalia Rynkiewicz

  SALA: nr 17

  ILOŚĆ OBECNYCH OSÓB:  6

   

  PRZEBIEG SPOTKANIA:

   

   

              Na początku spotkania sporządzono listę obecności. Po czynnościach organizacyjno-porządkowych nastąpił wybór protokolanta. Następnie doszło do przedstawienia porządku spotkania informacyjnego z Kadrą Pedagogiczną Nr 1/2019/2020 dotyczącego realizacji projektu "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń", który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

             Pierwszym punktem spotkania było zapoznanie z postanowieniami ogólnymi Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. Prowadząca przedstawiła formy oferowanego wsparcia, na które składają się: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka zainteresowań oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Rozpoczęcie realizacji IV semestru zajęć zaplanowane jest na październik 2019r.

            Kolejnym punktem spotkania stało się przedstawienie kryteriów uczestnictwa
  w oferowanych formach wsparcia oraz zasady rekrutacji, które dokładnie opisuje Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie zaktualizowany na potrzeby pracy.  Poinformowano również nauczycieli o prawach i obowiązkach uczniów uczestniczących w danych zajęciach, zasadach monitoringu oraz procedurze rezygnacji z uczestnictwa w nich. Dalej przedstawiono regulamin posiłków i odwozów.

              W następnej części spotkania wywiązała się dyskusja tematyczna oraz zbiór podpisów nauczycieli deklarujących udział w projekcie. Sporządzono również listy z danymi osobowymi pracowników i zapoznano grono zainteresowanych współpracą
  z zakresem obowiązków dla pracowników pedagogicznych zaangażowanych w projekt.  Przekazano też informacje dotyczącą możliwości zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji określonych zajęć, odbywających się w ramach projektu. Ostatnią czynnością spotkania stało się podpisanie i złożenie protokołu oraz dołączenie dokumentacji fotograficznej.

     

   

  PODPIS PROTOKOLANTA

   

  mgr Anna Rejek

                                           

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć